0756 822 806     psalmiicantati@gmail.com
Psalmii Cantati

 • Psalmii Cantati


  Vizionează materialul video

     

  Credincioșii din primii ani ai creștinismului - în special cei care au ieșit din iudaism - s-au luptat cu modul în care înțelegeau relația dintre închinarea lui Israel, închinarea creștină și adevărata închinare din ceruri. De fapt, confuzia a escaladat până la un asemenea punct încât unii au apostaziat de la creștinism în favoarea întoarcerii la cultul moștenirii lor iudaice.

  Cartea Evrei funcționează ca răspunsul suprem al Noului Testament la această problemă fundamentală, fiind scrisă special pentru a-i avertiza pe acei creștini convertiți tentați să se întoarcă la cultul evreiesc. Și, în special, ceea ce dezvăluie cartea Evrei este faptul că relația corectă între închinarea așa cum a fost la început și închinarea așa cum este acum se găsește în relația noastră actuală cu închinarea din lumea fără de sfârșit.

  Punctul culminant al argumentării autorului se găsește la sfârșitul capitolului 12:

  ”Voi nu v-ați apropiat de un munte care se putea atinge și care era cuprins de foc, nici de negură, nici de întuneric, nici de furtună,  nici de sunetul de trâmbiță, nici de glasul care vorbea în așa fel că cei ce l-au auzit au cerut să nu li se mai vorbească  (pentru că nu puteau suferi porunca aceasta: „Chiar un dobitoc, dacă se va atinge de munte, să fie ucis cu pietre sau străpuns cu săgeata.”  Și priveliștea aceea era așa de înfricoșătoare încât Moise a zis: „Sunt îngrozit și tremur!”).  Ci v-ați apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul ceresc, de zecile de mii, de adunarea în sărbătoare a îngerilor,  de Biserica celor întâi născuți, care sunt scriși în ceruri, de Dumnezeu, Judecătorul tuturor, de duhurile celor neprihăniți, făcuți desăvârșiți,  de Isus, Mijlocitorul legământului celui nou, și de sângele stropirii, care vorbește mai bine decât sângele lui Abel.  Luați seama ca nu cumva să nu voiți să ascultați pe Cel ce vă vorbește! Căci dacă n-au scăpat cei ce n-au vrut să asculte pe Cel ce vorbea pe pământ, cu atât mai mult nu vom scăpa noi dacă ne întoarcem de la Cel ce vorbește din ceruri,  al cărui glas a clătinat atunci pământul și care acum a făcut făgăduința aceasta: „Voi mai clătina încă o dată nu numai pământul, ci și cerul.”  Cuvintele acestea, „încă o dată”, arată că schimbarea lucrurilor clătinate, adică a lucrurilor făcute, este făcută tocmai ca să rămână lucrurile care nu se clatină.  Fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică, fiindcă Dumnezeul nostru este „un foc mistuitor”.

  Observați prezența a trei accente de închinare în acest text climatic. Autorul începe cu ”așa cum a fost la început”, ceea ce poate fi atins - formele fizice ale închinării din Vechiul Testament, așa cum a fost reprezentat de Muntele Sinai. Apoi trece la așa cum este acum, în versetul 22, când spune: "Dar voi" - creștinii actuali - "ați venit la Muntele Sion". Și totuși, descrierea pe care o face despre acest munte la care au venit ei indică direct spre lumea fără sfârșit: "cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul ceresc". Acesta este templul ceresc imaginat de Isaia și Ioan, locul în care locuiește Dumnezeu însuși, înconjurat de îngeri bucuroși, de "adunarea celor întâi născuți" și de "duhurile celor drepți desăvârșiți". În această cetate cerească în care locuiește Dumnezeu, închinătorii creștini vin la el, mai degrabă decât să coboare el la ei, ca în experiența de pe Sinai și prezența sa în cortul și templul său.

  Autorul cărții Evrei pune în contrast aceste locuri de închinare în mai multe moduri de-a lungul cărții. El face distincție între "adevăratul cort pe care l-a ridicat Domnul" și cel ridicat de om (8:1-2). Acest cort ceresc este "mai mare și mai desăvârșit", deoarece "nu este făcut de mână, adică nu este din creația aceasta" (9:11). El numește lăcașurile de cult pământești și tot ceea ce presupun ele "copii ale lucrurilor cerești" (9:23) și "copii ale lucrurilor adevărate" (9:24). Legea, în general, este "o umbră a lucrurilor bune care vor veni, în loc să fie forma adevărată a acestor realități" (10:1).

  Cu alte cuvinte, autorul cărții Evrei îi corectează în mod explicit pe cei care definesc esența închinării prin umbrele Vechiului Testament, în loc să înțeleagă ceea ce reprezintă acele umbre - adevărata închinare din ceruri.

  Dar voi ați ajuns, le spune autorul cărții Evrei creștinilor, la realitate - la adevărata închinare a cerului însuși. Pavel descrie această realitate pentru creștini în Efeseni 2:6, când afirmă că Dumnezeu "ne-a înviat împreună cu [Hristos] și ne-a așezat împreună cu El în locurile cerești în Hristos Isus". Hristos este așezat în ceruri și, din moment ce noi suntem în El, suntem cu El acolo. Și el ne spune cum doar câteva versete mai jos, în Efeseni 2:18: "Căci prin [Hristos] noi ... avem acces la Tatăl într-un singur Duh". Avem acces la Tatăl pentru că, într-un singur Duh, prin Hristos, suntem de fapt acolo, în prezența lui Dumnezeu, în ceruri. Acesta este motivul pentru care dăm slavă Tatălui și Fiului și Duhului Sfânt, deoarece fiecare persoană din Triunitatea lui Dumnezeu joacă un rol activ în ceea ce face posibilă închinarea în prezența lui Dumnezeu pentru creștini.

  Acesta este mesajul central al Evangheliei - noi, păcătoșii care eram departe, avem acum acces la prezența lui Dumnezeu într-un singur Duh prin har, prin credința în ispășirea sacrificială a lui Isus Hristos. Aceasta este Evanghelia, dar nu ratați legătura esențială dintre acest mesaj evanghelic și închinarea creștină. Pavel face în mod explicit această legătură în Efeseni 2, făcând aluzie la umbrele închinării din Vechiul Testament în explicația sa despre realitatea noastră actuală ca și creștini. Noi, păcătoșii, eram departe, eram incapabili să ne apropiem de sanctuarul prezenței lui Dumnezeu. Dar acum, în Duhul, prin Hristos, avem acces - ne putem apropia.

  "Așadar", versetul 19, "nu mai sunteți străini și străinii [cei cărora le este interzis să intre în sanctuarul prezenței lui Dumnezeu], ci sunteți concetățeni ai sfinților și membri ai casei lui Dumnezeu." Aceasta este o frază care face aluzie la templul VT și observați cum Pavel continuă să construiască această imagine a templului NT, biserica: "zidită pe temelia apostolilor și a profeților, piatra de temelie fiind însuși Isus Hristos, în care întreaga construcție, fiind unită, crește într-un templu sfânt în Domnul. În el, și voi, de asemenea, sunteți zidiți împreună pentru a deveni o locuință a lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt".

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Scopul Evangheliei este de a ne permite să ne apropiem de prezența lui Dumnezeu, în casa Sa, în templul Său ceresc, unde putem apoi să ne împărtășim cu El.
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Acest lucru dezvăluie legătura esențială dintre Evanghelie și teologia închinării cerești - prin Hristos în Duhul avem acces la prezența lui Dumnezeu. Scopul Evangheliei este de a ne permite să ne apropiem de prezența lui Dumnezeu, în casa Sa, în templul Său ceresc, unde suntem apoi capabili să ne împărtășim cu El. Cu alte cuvinte, noi, creștinii, nu mai ajungem la umbră, în și prin Hristos, prin Duhul, ci acum ajungem la realitatea închinării lumii fără de sfârșit. Problema cu o mare parte din cultul medieval și un pericol chiar și pentru cultul de astăzi este dacă alergăm după umbre și nu după forma de adevăr a realității.

  Dar trebuie să fim atenți să evităm și o a doua eroare. Pe de o parte, nu ne mai închinăm prin intermediul umbrelor, ci recunoaștem că ne alăturăm la adevărata închinare a lumii fără de sfârșit. Dar, pe de altă parte, deși aceasta este o realitate foarte reală, trebuie să recunoaștem, de asemenea, că nu este încă o realitate fizică. Trupurile noastre sunt încă aici, pe pământ, în timp ce noi suntem cu adevărat așezați cu Hristos în locurile cerești. Ceea ce dezvăluie acest lucru este esența spirituală importantă a participării noastre la închinarea cerească a lui Dumnezeu prin Hristos. Așa cum spune Pavel în Efeseni 2, avem acces într-un singur Duh. Duhul lui Dumnezeu este agentul care face posibil acest lucru, deoarece este o realitate spirituală. Biserica este templul lui Dumnezeu, locul în care locuiește Dumnezeu, dar acest templu nu este o locație fizică sau o clădire literală, ci mai degrabă o realitate spirituală. Și nici măcar nu este vorba că adunările fizice ale bisericii sunt templul lui Dumnezeu ; mai degrabă, adevăratul templu este în ceruri, iar noi suntem parte spirituală a acelui templu real.

  Problema este că ființele umane fizice tind în mod natural să definească esența comuniunii noastre cu Dumnezeu în termeni fizici. Acesta este unul dintre motivele pentru care creștinii au gravitat adesea spre formele exterioare ale închinării din Vechiul Testament - ele "par" mai reale. Și acesta este motivul pentru care creștinii gravitează adesea spre o concentrare experiențială în închinare, în care definim prezența lui Dumnezeu în termeni fizici, senzuali. Știm că Biblia ne învață că suntem așezați în ceruri cu Hristos, știm că suntem templul lui Dumnezeu, știm că avem acces la prezența lui Dumnezeu prin Hristos în Duhul Sfânt, dar vrem dovezi fizice ale acestor realități spirituale. Vrem să putem "simți" prezența lui Dumnezeu; vrem să experimentăm tangibil comuniunea cu Dumnezeu. Astfel, atunci când ni se pune întrebarea: "Cum știți că v-ați închinat?", vrem să putem spune ceva de genul "L-am simțit pe Dumnezeu". I-am simțit prezența.

  Dar iată ce trebuie să reținem: deși suntem cu adevărat în prezența lui Dumnezeu prin Hristos, aceasta este în Duhul Sfânt și nu este încă o realitate fizică. Într-o zi va fi o realitate fizică. Pavel spune în Coloseni 3:4: "Când Hristos, care este viața voastră, se va arăta [trupește], atunci și voi vă veți arăta [trupește] împreună cu El în glorie". Dar acel moment nu a sosit încă. Noi suntem deja acolo din punct de vedere spiritual, dar nu încă trupește.

  De aceea, credința este necesară pentru comuniunea cu Dumnezeu în această relație deja/nu încă între închinarea așa cum este acum și închinarea din lumea fără de sfârșit. Evrei 10:22 spune: "Să ne apropiem cu o inimă sinceră, în deplină siguranță a credinței". Credința este mijlocul prin care putem să ne apropiem de comuniunea cu Dumnezeu prin Hristos în templul ceresc, deși nu experimentăm încă această comuniune în mod fizic. Autorul cărții Evrei definește credința în capitolul 11 ca fiind "asigurarea lucrurilor nădăjduite, convingerea lucrurilor care nu se văd". El spune în versetul 6 că, fără credință, "este cu neputință să placă [lui Dumnezeu], căci oricine vrea să se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El există și că El răsplătește pe cei care Îl caută".

  Credința este mijlocul prin care suntem capabili să ne apropiem de comuniunea cu Dumnezeu prin Hristos în Templul Ceresc, deși nu experimentăm încă această comuniune în mod fizic.

  Avem nevoie de credință atunci când ne apropiem de comuniunea cu Dumnezeu, pentru că, deși știm că avem acces la prezența lui Dumnezeu în templul real al cerului, nu putem să o vedem; nu putem să îl vedem pe Dumnezeu, să îl simțim pe Dumnezeu sau să îl experimentăm pe Dumnezeu cu niciunul dintre simțurile noastre fizice. Comuniunea noastră cu Dumnezeu este în esența ei spirituală. Și astfel, venim cu asigurarea și convingerea că, atunci când ne apropiem prin Hristos, suntem de fapt în prezența lui Dumnezeu în ceruri, chiar dacă nu avem nicio dovadă tangibilă, fizică. Când ni se pune întrebarea: "Cum știi că te-ai închinat", ar trebui să răspundem: Știu că m-am închinat, pentru că m-am apropiat de Dumnezeu, prin Hristos, cu o inimă sinceră, în deplină siguranță a credinței.

  Închinarea noastră de acum este o participare spirituală la închinarea cerească, menită să ne formeze pentru a trăi acum în lumina adevăratei forme a realității. Închinarea de acum ar trebui să întruchipeze modelul teologic al adevăratei închinări, așa cum este prefigurat în ritualurile închinării din VT și dezvăluit în viziunile biblice ale închinării cerești. De la creație până la desăvârșire, închinarea corporativă a poporului lui Dumnezeu este un memorial - o reconstituire - al "teo-logiei" adevăratei închinări: Chemarea lui Dumnezeu ca poporul Său să comunice cu El prin jertfa de ispășire pe care a oferit-o, ascultând Cuvântul Său, răspunzând cu laudă și ascultare și culminând cu o imagine frumoasă a comuniunii perfecte cu Dumnezeu sub forma unui ospăț. Această reconstituire în cadrul unui serviciu de închinare corporativă a lucrării lui Dumnezeu pentru noi este ceea ce va forma progresiv în noi teologia închinării cerești.

  Acesta este motivul pentru care serviciile istorice de închinare, structurate în mod intenționat pe baza acestui model teologic, au urmat întotdeauna o ordine standard:

  1.Închinătorii încep cu chemarea lui Dumnezeu de a i se închina, urmată de adorație și laudă.
  2. Apoi îi mărturisesc păcatele lor și primesc asigurarea iertării în Hristos.
  3. Îi mulțumesc pentru mântuirea lor, ascultă Cuvântul Său predicat și răspund cu dăruire.
  4. Iar punctul culminant al întregului cult creștin istoric a fost întotdeauna exprimarea comuniunii cu Dumnezeu prin celebrarea mesei Domnului. A mânca la Masa lui Hristos este cea mai puternică expresie a faptului că creștinii sunt acceptați de El, reconstituind în mod memorialistic moartea lui Hristos până la venirea Lui din nou.

  Toate lecturile din Scriptură, rugăciunile și cântările din această rânduială sunt alese cu grijă pentru adecvarea lor la o anumită funcție în cadrul structurii serviciului, modelată de adevărata realitate a închinării în lumea fără de sfârșit.

  Închinarea de acum, care este modelată de adevăratele realități spirituale ale închinării cerești, este ceea ce Dumnezeu a conceput pentru a ne sfinți să trăim prin credință în lumina acestor realități, la fel ca sfinții din vechime. Pavel spune în Tit 2:12: "Căci harul lui Dumnezeu s-a arătat, aducând mântuire pentru toți oamenii" - deci vorbește despre Evanghelia care aduce mântuirea, dar apoi observați ce altceva spune că face Evanghelia: "învățându-ne să renunțăm la neevlavie și la patimile lumești și să ducem o viață stăpânită pe sine, dreaptă și evlavioasă în veacul de acum". Cu alte cuvinte, Evanghelia care ne-a mântuit este, de asemenea, Evanghelia care ne sfințește - Evanghelia care ne-a împăcat cu Dumnezeu, care ne-a adus aproape de El, este Evanghelia care va continua să crească relația noastră cu El. Nu credem în Evanghelie doar pentru mântuire și apoi o lăsăm în urmă; chiar și în calitate de credincioși, trebuie să ne reînnoim continuu în Evanghelie, astfel încât aceasta să continue să ne formeze și să ne cultive relația cu Dumnezeu.

  Și observați ce spune Pavel în continuare: "Așteptând fericita noastră nădejde, arătarea gloriei marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Isus Hristos." Închinarea din această viață, care este modelată de relația noastră de legământ cu Dumnezeu prin Evanghelie, realitățile spirituale ale închinării cerești, ne sfințește în oameni care trăiesc în lumina acestei relații, în timp ce așteptăm speranța noastră binecuvântată. Prin reconstituirea a ceea ce suntem în Hristos, închinătorii creștini devin ceea ce suntem.

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Închinarea din această viață, care este modelată de relația noastră de legământ cu Dumnezeu prin Evanghelie, realitățile spirituale ale închinării cerești, ne sfințește și ne transformă în oameni care trăiesc în lumina acestei relații, în timp ce așteptăm speranța noastră binecuvântată. Prin reconstituirea a ceea ce suntem în Hristos, închinătorii creștini devin ceea ce suntem.
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Noi venim acum prin credință și nu prin vedere, deoarece nu suntem încă acolo din punct de vedere fizic; dar într-o zi credința va fi vedere. Acum, ne adunăm în jurul mesei lui Hristos pentru a ne aminti de speranța gloriei și suntem cu El din punct de vedere spiritual, deși nu-L putem vedea cu ochii fizici. Într-o zi vom sta la masa Lui în trupurile noastre fizice, glorificate, îmbrăcate în in subțire, strălucitor și curat, și Îl vom vedea pe Hristos în trup cu ochii noștri fizici. Și ne vom uni vocile noastre fizice cu "glasul unei mari mulțimi, ca un vuiet de ape multe și ca sunetul unor tunete puternice, strigând: "Aleluia! Căci Domnul Dumnezeul nostru, Atotputernicul, domnește. Să ne bucurăm și să ne veselim și să-i dăm slavă!"".  

  Vom cânta veșnic lauda Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, așa cum a fost la început, cum este acum și cum va fi în veci, în lumea fără de sfârșit. "De aceea, să fim recunoscători pentru că am primit o împărăție care nu poate fi zdruncinată și, astfel, să aducem lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu respect și respect, căci Dumnezeul nostru este un foc mistuitor" (12:27-29).

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Citește sau vizionează Episodul 2 aici: https://www.psalmiicantati.ro/baptistii-si-principiul-regulator-al-inchinarii---de-scott-aniol

  Citește sau vizionează Episodul 1 aici: https://www.psalmiicantati.ro/fundamente-pentru-inchinarea-biblica---scott-aniol
   

  Mesaje  Pentru a vedea mesajele trebuie sa va
  Autentificati
  Verified by VISA MasterCard SecureCode
  powered by